Anmäl dig till evenemanget

 1. Börja med att ange fordonets registreringsnummer.
  OBS: bara en i familjen för rösta
 2. Kan du godkänna styrelsens verksamhetsberättelse och med årsredovisning/årsbokslut för det senaste redovisningsåret
 3. Kommentar
 4. Kan du godkänna revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för det senaste verksamhetsåret-verksamhetsåret.
 5. Kommentar
 6. Kan styrelsen ges ansvarsfrihet för den tid revisionen avser
 7. Kommentar
 8. Kan du godkänna styrelsens förslag att fastställa medlemsavgiften till 200:-, oförändrad 2021
 9. Kommentar
 10. Kan du godkänna styrelsens förslag till beslut att inget arvode till styrelsen skall betalas 2021
 11. Kommentar
 12. Kan du välja valberedningens förslag av ordförande på en tid av 1 år
 13. Kommentar
 14. Kan du välja 3 st ordinarie ledamöter för en tid av 2 år enligt valberedningens förslag
 15. Kommentar
 16. Kan du godkänna valberedningens förslag till två st suppleanter till styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av två år
 17. Kommentar
 18. Val av en revisor jämte suppleant enligt valberedningens förslag för en tid av ett år. I detta fall får inte styrelsens ledamöter deltaga.
 19. Kommentar
 20. Val av tre st ledamöter i valberedningen enligt förslag från valberedningen. En ledamot för en tid av två år och två ledamöter för en tid av ett år vilka en ska utses som sammankallande
 21. Kommentar
 22. Beslut om val av ombud till DCS-möten (och eventuella andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
 23. Kommentar
 24. Behandling av i rätt tid inkomna motioner (2 st )
 25. Kommentar
När