im07
Information från valberedningen

Du som har intresse för arbete i DSC, Dethleffs Club of Sweden, och känner att du vill göra en insats i klubbens verksamhet, i styrelsearbetet eller annan funktion som beslutas av årsmötet, hör av dig till valberedningen.
Du kan även föreslå en annan medlem/medlemmar som du anser är lämplig som kandidat till uppgifterna. Viktigt är då att personen är tillfrågad, och villig att åta sig uppdrag.
Valberedningens uppgift är att ta vara på den kompetens som finns bland medlemmarna och som kan tillföra och utveckla klubbens verksamhet. Samt ge förutsättningar för medlemmarna att fatta bra och väl underbyggda beslut vid årsmötet.
Årsmötet 2021 kommer att hållas digitalt under perioden 1—15 maj. Inför detta har valberedningen påbörjat en process varför vi nu på detta sätt, via klubbens hemsida, ”dammsuger” vilka medlemmar som har intresse av ovanstående. Beroende på antalet vakanser som uppstår inför årsmötet är valberedningen tacksamma att få in namn på intresserade medlemmar så vi kan föreslå årsmötet namn på samtliga poster.
Blir det inte aktuellt att föreslå inkomna namn till årsmötet 2021 så finns namnen kvar till kommande år, eller för att kunna adjungeras under pågående verksamhetsår.
Utifrån ovanstående vill valberedningen få in namn på tänkbara kandidater senast trettio (30) dagar före fastställt datum för årsmöte 2021 så detta kan beaktas i valberedningens slutliga arbete med att sammanställa aktuella förslag inför årsmötet.
Förslagen kan meddelas till valberedningen via mail eller telefon. Se kontaktuppgifter nedan.
Valberedningens förslag, samt namn på övriga förslagna kandidater, kommer att läggas ut på hemsidan senast 14 dagar före årsmötet tillsammans med övriga årsmöteshandlingar.
För valberedningen - Februari 2021
Thomas Granbom, 070-841 01 01,
Benny Andersson, 072-521 18 80,
#inlineditbutton