Hoppa direkt till innehåll
2024

Styrelse och stadgar

Ändamål och syfte
DCS är en riksomfattande ideellt, religiöst och partipolitiskt oberoende förening som innefattar både husbils- och husvagnsägare. Klubben har till sin uppgift att verka för medlemmarnas gemenskap och trivsel genom att anordna gemensamma aktiviteter. Medlemmarna skall genom DCS kunna utbyta erfarenheter, tips och idéer.
Styrelse
Styrelsen består av: Ordförande, vice ordförande, ekonomiansvarig, medlemssekreterare och sekreterare samt två ordinarie ledamöter och två suppleanter. Medlemsregister upprättas av enskild ledamot. Mandatperioden är för ordförande 1 år och för övriga två år som väljs växelvis.

Verksamhetsår
DCS verksamhetsår (och räkenskapsår) omfattar tiden 1/1 – 31/12
Årsmöte skall hållas inom 5 månader efter räkenskapsårets utgång.
Motioner
Motioner (förslag) som skall behandlas på årsmötet skall inkomma till styrelsen senast en månad före årsmötet.
Medlemmar, kommittéer och arbetsgrupper har rätt att väcka motion. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över i rätt tid inkomna motioner.